Fotografia d'una sessió del Ple Municipal de Manresa.

Fem Manresa proposa revertir la delegació de competències al Ple per recuperar el debat polític

Amb els canvis introduïts per l’actual govern municipal, s’han omès dels Plens Municipals (de juliol a gener) 13 temes, que afecten a un total de 7.873.208 euros sobre el Pressupost Municipal. 

Fem Manresa portarà al Ple municipal d’aquest dijous, 18 de gener, una moció per recuperar part de les competències delegades per part del Govern municipal (ERC, PSC i Impulsem) a la Junta de Govern Local a l’inici de la legislatura. Amb la moció, la candidatura busca que tot el plenari pugui debatre sobre els contractes de serveis municipals que l’Ajuntament manté externalitzats, vinculats amb temes transcendentals per a manresanes i manresans.

El 4 de juliol de 2023, al Ple de Cartipàs, es va procedir a l’aprovació de competències delegades a la Junta de Govern Local i a l’Alcalde -delegacions que el Ple pot realitzar sempre que no es trobin dins dels supòsits previstos com a competències plenàries de caràcter indelegable-. En aquesta ocasió es van ampliar les competències delegades a aquests òrgans, amb el pretext de dotar d’una major eficàcia i celeritat l’actuació municipal.

La candidatura municipalista es mostra contrària, bàsicament, a la retirada de la competència del Ple com a òrgan de contractació en la fase d’execució dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis i de concessió d’obres; dels contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o la quantitat de 6.000.000 € (inclosos aquells amb una durada superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge o la quantitat indicada). Concretament, aquesta competència afecta la interpretació, modificació i suspensió dels contractes i l’aprovació de la revisió de preus, de les pròrrogues i de la devolució de garantia.

A la pràctica, això ha provocat que, des de l’inici de la legislatura -sis plens entre juliol de 2023 i gener de 2024-, no hi hagi hagut l’oportunitat de debatre sobre 13 temes, que afecten un total de 7.873.208 euros sobre el Pressupost Municipal.

"Això ha provocat que, des de l'inici de la legislatura -sis plens entre juliol de 2023 i gener de 2024-, no hi hagi hagut l'oportunitat de debatre sobre 13 temes, que afecten un total de 7.873.208 euros sobre el Pressupost Municipal".

En concret, aquests són els temes que s’han deixat de debatre al Ple Municipal:

 • Liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat corresponent a l’any 2021 i 2022, que es corresponen a 214.458,81 euros.
 • Liquidació del dipòsit de vehicles retirats de la via pública de Manresa corresponent a l’any 2022, per valor de 111.257,23 euros.
 • Aprovació de la segona modificació del contracte de serveis que consisteix en la recollida de residus municipals i la neteja viària del municipi de Manresa, corresponent a 22.254,89 euros.
 • Aprovació de l’onzena revisió de preus i la regularització de la facturació de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, corresponent a 349.577,36 euros.
 • Aprovació de la retribució per objectius de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que afecta un pressupost de 99.985,37 euros.
 • Aprovació inicial del Projecte de Renovació de les fusteries de la Fàbrica Balcells, per valor de 437.641,61 euros.
 • Aprovació de l’última liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, corresponent a l’exercici 2023, amb un import de 701.740,02 euros.
 • Aprovació de la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2022, per valor de 203.155,33 euros.
 • Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja de les dependències municipals, contracte de 2.097.046,12 euros.
 • Aprovació de la revisió de preus aplicable al règim tarifari de la concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics per a l’explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma i el servei de dipòsit de vehicles retirats de la via pública –per a l’exercici 2024.
 • Aprovació de la liquidació de la 21a i 22a retribució per objectius del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que correspon a 39.623,02 euros.
 • Aprovació del pressupost provisional, per a l’exercici 2024, de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa, per valor de 3.596.472,58 euros.

 

Fem Manresa considera que ometre aquests debats del Ple Municipal és un error -tal com ja va expressar la regidora Gemma Boix al Ple de desembre-, ja que són temes que afecten de manera directa a les manresanes i manresans, i que per cultura democràtica s’haurien de debatre pel conjunt de la Corporació, al Ple Municipal, com a màxim òrgan de representació municipal.